Физиотерапија е специјализирана област на клиничката физикална медицина која ги проучува физиолошките и лечителни  ефекти на природните и вештачки создадени физички фактори врз човечкото тело.

 

Физиотерапија е медицинска дисциплини која обично почнува таму каде што завршува медикаментната терапија.  

Физиотерапијата ги користи сите можни природни фактори кои во добро испланирани програми можат да предизвикаат брзо рехабилитирање на човечкото тело.